Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az innogy Solutions Kft. (székhely: 1132. Bp., Váci út 72-74.) kizárólagos tulajdonában álló Voltee töltőberendezés (a továbbiakban: Voltee), a hozzátartozó Voltee okostelefonos applikáció (a továbbiakban: Applikáció) és www.voltee.io honlap (a továbbiakban: Honlap) használatával kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Jelen ÁSZF 2018. május 25-től hatályos.

1.2. Az Applikációba történő regisztrációval a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) teljes egészében elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti jelen általános szerződési feltételeket. A Voltee használatához Felhasználó az ÁSZF-et elolvasta, a Voltee használatával kapcsolatos szabályozást megértette.

1.3. Bármely eltérés a jelen feltételektől csak akkor hatályos, amennyiben a felek arról írásban kifejezetten megállapodtak a közöttük létrejött szerződésben. Jelen ÁSZF-et az innogy Solutions egyidejűleg bármikor módosíthatja.

2. Szolgáltatások igénybevétele

2.1. Voltee használata megkezdésének feltétele az Applikációban történő regisztráció. A regisztráció során valós adatokat kell megadni.

2.2. Voltee használata során az Applikációban megadott lépések szerint kell eljárni. Tilos bármilyen olyan magatartást tanúsítani, amely károsítja vagy rongálja a berendezést.

2.3. Voltee jelenleg tesztüzemben működik. Társaságunk nem vállal semmilyen felelősséget Voltee használhatóságáért, a szolgáltatás színvonaláért, valamint – tekintettel arra, hogy az Oszlop használata a tesztidőszak alatt ingyenes – kizárja a felelősségét az esetlegesen okozott károkért.

2.4. Amennyiben Voltee nem működik megfelelően, Felhasználó az alábbi címen tud bejelentést tenni: info@voltee.io.

3. Adatkezelési tájékoztató

Az innogy Solutions Kft. elektromos járművek (gépjármű, kerékpár, roller, stb.) és egyéb elektromos eszközök részére, köz- és magánterületen elhelyezett töltőpontok igénybevételéhez kapcsolódó szolgáltatása esetén nyújtandó adatkezelési tájékoztatója

 (a személyes adatok érintettől való gyűjtése esetén alkalmazandó)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv  hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”).

3.1. Bevezetés, előzmények

Jelen Tájékoztatót az innogy Solutions Kft. („Adatkezelő”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

Az innogy Solutions Kft. a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései szerint kezeli.

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő elektromos járművek (és egyéb eszközök) részére, köz- és magánterületen elhelyezett töltőpontok igénybevételéhez kötödő szolgáltatás keretében történő, az ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelésének részleteit foglalja magában.

3.2. Az adatkezelő és képviselőjének neve és elérhetőségei

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybani adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi Társaság minősül adatkezelőnek:

innogy Solutions Kft.

 • székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.;
 • cégjegyzékszám: 01 10 041827;
 • adószám: 10768033-2-44;
 • postai cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74.;
 • e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu
 • honlap cím: http://innogy.solutions/
 • képviselő neve: Szörényi Ádám
 • képviselő elérhetőségei: +36 20 276 9514

3.3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeir

Dénes Sándor

 • elérhetősége: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
 • telefonszám: +36 1 238 1229
 • e-mail cím: sandor.denes@elmu.hu

3.4. Az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái és az adatkezelés jogalapja természetes személyek esetében

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait („Személyes Adatok”) az alábbi céllal kezeli:

 • részben, vagy egészben elektromos meghajtású gépjárművek és egyéb elektromos, beépített akkumulátorral rendelkező eszközök részére, köz- és magánterületen elhelyezett töltőpontok igénybevételéhez, valamint
 • az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére esetlegesen, üzemeltetésére és használatra vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése.

#

Data category

Legal basis

1.

Természetes személyes azonosítók

szerződéses jogalap

2.

Mesterséges azonosítók

szerződéses jogalap

3.

Kapcsolati információk

szerződéses jogalap

4.

Ügyfél fizetési adatok

szerződéses jogalap

5.

Hozzáférés-szabályozás

szerződéses jogalap

6.

Elektronikus azonosítók

szerződéses jogalap

3.5. Az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái és az adatkezelés jogalapja gazdálkodó szervezetek esetében

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait („Személyes Adatok”) az alábbi céllal kezeli:

 • elektromos járművek és egyéb eszközök részére, közterületen elhelyezett töltőpontok igénybevételéhez, valamint
 • az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére esetlgesen, üzemeltetésére és használatra vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben esetlegesen meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése.
 • Az adatok elektronikus adatbázisban (szerződéskezelő rendszerben) történő rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése

#

Adatkategória

Jogalap

1.

Természetes személyes azonosítók

szerződéses jogalap

2.

Kapcsolati információk

szerződéses jogalap

3.6. Az adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

A Tájékoztató 4. pontjába foglalt táblázat 1.-6. sorában és az 5. pont 1-2. sorában feltüntetett személyes adatok átadhatóak – többek között – az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetve az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.

3.6.1. Számlázása, ügyfélszolgálati tevékenység tekintetében:

 • innogy Solutions Kft.: 1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszáma: 01 10 041827, adószáma: 10768033-2-44
 • Billingo online számlázási szolgáltatás üzemeltetője: Octonull Kft., 1085 Budapest, József körút 74., I. em. 6., cégjegyzékszáma: 01 09 198177, adószáma: 25073364242
 • Braintree online fizetési szolgáltatás üzemeltetője: PayPal (Europe), 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg

3.6.2. Könyvvizsgálat tekintetében:

 • PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.)

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatfeldolgozói kör változhat.

Az innogy Solutions Kft. az adatok a fentiekben meghatározott adatfeldolgozókon kívül az alábbi harmadik fél részére továbbíthatja:  

 • hatóságok (pl: önkormányzat, rendőrség, fogyasztóvédelmi hatóság, adóhatóság, MEKH, építésügyi hatóságok stb.)
 • bíróságok
 • ügyészségek
 • kapcsolattartással megbízott gazdálkodó szervezet

3.7. Adatbiztonsági intézkedések

Az elektronikusan tárolt adatokhoz, iratokhoz kizárólag a munkakörük alapján jogosult személyek férnek hozzá munkaköri feladataik teljesítése érdekében (hozzáférési jogosultsági rendszer). A hozzáférési jogosultságok kiadása szabályozott és naplózott módon történik. A kiadott hozzáférések rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerülnek.

Az Adatkezelő a részletes, belső adatbiztonsági intézkedéseket a vonatkozó szabvány (ISO 27001) alapján az ISMS (Információ Biztonság Irányítási Rendszer) működtetéséről szóló szabályzatában dolgozta ki.  

3.8. Az Európai Unión / Európai Gazgasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

3.9. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat a 3. pont szerinti adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb:

Szerződésen alapuló adatkezelés esetén:

 • a szerződés keretében létrejött jogviszony megszűnéséig („ Jogviszony”);

A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően technikai okokból kifolyólag legkésőbb 25 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.

3.10. Érintetti jogok

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog;
 • Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

3.10.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

3.10.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel.

3.10.3. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben [1] .

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

3.10.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

3.10.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

3.10.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni az

 • innogy Solutions Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.),

címen, továbbá az

e-mail címen keresztül.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

3.11. Az Adatvédelmi Felügyeleti Hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 • honlap: http://naih.hu

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

4. Alkalmazandó jog és joghatóság

4.1. A Társasággal létrejött jogviszonyokra a magyar jog alkalmazandó.

4.2. A Társasággal szembeni esetleges jogvita elbírálására a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint a Budapest-Környéki Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

5. Szellemi tulajdonjogok

5.1. AVoltee vonatkozásában valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog az innogy Solutions tulajdona, beleértve a Voltee weboldalán és mobiltelefonos alkalmazásában található összes anyagot, köztük a tartalmakat és a képeket is.

5.2. Az innogy Solutions minden fent részletezett és kapcsolódó jogot fenntart.

Budapest, 2018. május 25.

innogy Solutions Kft.


[1]  17. cikk (1) bek. szerinti esetek:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.